سينی خوشه کد ٤7

قطر~ ٢٩.٢ سانتي متر
وزن~١٥ كيلوگرم

کانال تلگرام ما