سينی سفيد نرگس در سه سايز

سايز های موجود :
– نرگس ٤٣
قطر~ ٢٢ سانتي متر
– نرگس ٤٥
قطر~ ٢٦.٢ سانتي متر
– نرگس ٤٧
قطر ~ ٢٩.٢ سانتي متر
وزن كارتن~ ١٨-١٥ كيلوگرم

کانال تلگرام ما