پايه كيك ١٣ و 7 سانتی و واسطه 4 سانتی

پايه كيك ٧ سانتي متري
پايه كيك ١٣ سانتي متري
پايه كيك ٤ سانتي متري (واسطه)

کانال تلگرام ما